Ruimte bieden, ruimte nemen – Landelijke conferentie VO-HO netwerken

Ruimte bieden, ruimte nemen – Landelijke conferentie VO-HO netwerken


In een gevulde conferentieruimte in Utrecht zochten 120 stakeholders van de regionale VO-HO netwerken elkaar op 30 maart op om de conferentie 'Ruimte bieden, ruimte nemen' bij te wonen. Betrokkenen vanuit de universiteiten, hogescholen, het VO-veld en het bedrijfsleven. Samengebracht met het doel om het onderwijs beter te maken door samen te werken in de onderwijsketen voortgezet-hoger onderwijs. Zowel plenair als in kleine groepen werd geïnspireerd, geïnnoveerd en verbonden. De inhoudelijke kroon op de dag vormde de uitreiking van het kwaliteitshandboek door Agnes Kemperman, voorzitter van de tien netwerken, aan Cocky Booy, directeur van VHTO.


Ruimte bieden, ruimte nemen

In de tien VO-HO netwerken werken 22 hogescholen, 12 universiteiten en 361 havo/vwo-scholen intensief samen aan kwalitatief sterk onderwijs. De netwerken stimuleren docenten om de ruimte te nemen zichzelf en het onderwijs te ontwikkelen. De netwerken bieden activiteiten om deze ruimte in te vullen. En, scholen en schoolleiders geven docenten en leerlingen de ruimte om te participeren. Zodat leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun vervolgstudie en docenten zich optimaal voor hun vak kunnen inzetten.


Prikkende lezingen

Plenair luidde dr. Frans Meijers het thema in met zijn uitdagende lezing 'Kwaliteit en beleid, een spel'. Hij deelde het belang van strategisch en tactisch beleid bij het realiseren van een succesvolle ketensamenwerking. En, besprak wat het spelen van dit spel vraagt van zowel docenten als bestuurders.

De tweede lezing was afkomstig van netwerkexpert dr. Esther Klaster. In 2015 is zij (cum laude) gepromoveerd op het onderzoek naar de effectiviteit van top-down gestimuleerde regionale netwerken. In haar lezing liet zij zien waarom de VO-HO netwerken zo goed scoren. En, maakte zij de koppeling naar een breder perspectief op samenwerken. Want, zo is de overtuiging van Esther, netwerken in de regio worden nog effectiever wanneer ze elkaar opzoeken en van elkaars krachten gebruik maken.
 

Inspire, connect and innovate

In twee ronde break-out sessies wisselden de deelnemers in kleinere groepen kennis en ervaringen met elkaar uit. Dit aan de hand van verschillende thema's, en geleid door zowel expert van binnenuit de netwerk als van buitenaf. Een kleine greep uit de tien workshops:

  • Ruimte bieden, ruimte nemen: de rol van de docent in vak- en schoolontwikkeling
    door: Jacobiene Meirink, onderzoeker Universiteit Leiden

Hierin deelde Jacobien de bevindingen van een door NRO gesubsidieerd onderzoeksproject naar Professionele ruimte van leraren in het VO. Een belangrijke bevinding uit het onderzoek is dat de leercultuur op sectie-/teamniveau van doorslaggevend belang is voor professionele en schoolontwikkeling. Op basis hiervan is een tool ontwikkeld waarmee leraren met elkaar (en leidinggevenden) in gesprek kunnen gaan over de ervaren professionele ruimte. In de werksessie gebruikten deelnemers de tool en gingen zij in gesprek te gaan over de relevantie en waarde ervan.

  • Curriculum van de toekomst: Welke rol kunnen de VO-HO netwerken spelen in de onderwijsvernieuwing?
    door: Jeroen Sijbers en Maarten Pieters, leerplanontwikkelaars SLO

In deze workshop informeerden Jeroen en Maarten deelnemers over onderwijs2032 en het mogelijke vervolg hierop. Indien de plannen doorgang vinden zullen lerarenteams waarschijnlijk samen met SLO aan bouwstenen voor een vernieuwing van het landelijk curriculum gaan werken. De VO-HO netwerken en hun vaksteunpunten hebben veel ervaring met curriculumontwikkeling door docenten. De deelnemers gaven vanuit hun ervaring aan wat belangrijke thema's zijn voor de lerarenteams, en hoe VO-HO-netwerken in volgende stadia leraren bij de vernieuwing van het curriculum kunnen ondersteunen. Thema's die benadrukt werden: vrijheid van docenten naast de methodes, ruimte voor vaardigheden naast kennisdoelen, samenhang tussen de vakken, onderzoeksgerichte leeractiviteiten. Overkoepelend aandachtspunt bleek de professionaliteit van leraren.

  • Gluren bij de buren: wat kunnen we leren van netwerken in vmbo-mbo
    door: Edo Regtop en Jildau Vellinga, projectleiders Toptechniek in Bedrijf

Toptechniek in Bedrijf is een succesvolle samenwerking vmbo/mbo en bedrijfsleven. De aanpak en werkwijze van succesvolle samenwerkingen tussen het vmbo, mbo en het bedrijfsleven zijn in deze workshop gedeeld. Onder meer is er gespeeld met lego.

Meer weten over de overige workshops? Kijk dan hier.


Uitreiking handboek kwaliteitszorg

De feestelijke afsluiting van de dag werd gevormd door het uitreiken van het handboek kwaliteitszorg. Dit deed Agnes Kemperman, als landelijk voorzitter van de VO-HO netwerken, aan Cocky Booy, directeur van VHTO - landelijk expertisecentrum voor meisjes en vrouwen in bètatechniek en ICT. Het handboek beschrijft theorie over kwaliteitszorg, brengt de gebruiken van de tien netwerken in kaart en geeft richtlijnen. Zowel Agnes als Cocky grepen het moment aan om op te roepen de infrastructuur van de VO-HO netwerken vast te houden, te benutten en blijven versterken.

Hierbij werd ook de recent verschenen publicatie 'Doorlopend leren van VO tot HO - Ruim tien jaar regionale VO-HO netwerken: ervaringen, opbrengsten en blik op de toekomst' aangehaald. Hierin bleek onder meer dat de VO-HO netwerken een belangrijke rol spelen in de toename van het aantal havo/vwo-leerlingen dat een N-profiel kiest en de doorstroom naar het technische hoger onderwijs. Met name het hoge bereik en de hoge intensiteit van samenwerking van de VO-HO netwerken zijn opvallend.