Werkgroepen en presentaties 30 maart

Landelijke Conferentie 2017

Presentaties


Keynote lezing: Kwaliteit en beleid

Frans Meijers
Frans Meijers is gespecialiseerd in onderzoek naar en advies over de relatie tussen educatie, arbeid en levensloop. Daarbinnen is met name expertise opgebouwd rond loopbaanbegeleiding in zowel profit als non-profit organisaties.

Onder de titel Kwaliteit en beleid, een spel gaat hij aan de hand van prikkelende uitspraken in op de kenmerken van het beleidsspel (vooral: het scheiden van strategisch en tactisch beleid) en op de competenties die het spelen van het spel vraagt van zowel docenten als hun leidinggevenden.

De presentatie van de lezing vind je hier

Tweede lezing: Succesfactoren voor samenwerking

Esther Klaster
Esther Klaster is in 2015 gepromoveerd op het onderzoek naar de effectiviteit van top-down gestimuleerde regionale netwerken. In deze lezing laat zij zien waarom de VO-HO netwerken zo goed scoren en maakt vervolgens de koppeling naar een breder perspectief op samenwerken. Wat zijn succesfactoren voor samenwerking? Hierbij spitst ze toe op voorbeelden en vragen uit het VO-HO.

Esther: "In de lezing ga ik in op de succesfactoren van samenwerking. Optioneel kunnen we hier in de workshop een koppeling mee maken door in te zoomen op het eigen VO-HO netwerk: welke condities voor samenwerken zijn in het eigen netwerk goed belegd en waar liggen nog kansen?"

De presentatie van de lezing vind je hier

Werkgroepen

In twee rondes bieden we tien werkgroepen aan die inspireren, verbinden en innoveren. Op de conferentie kunt u uw keuze maken.


Eerste werkgroepronde 14.00 - 15.00 uur
 

 • Ruimte bieden, ruimte nemen, de rol van de docent in vak- en schoolontwikkeling.
  Jacobiene Meirink, onderzoeker Universiteit Leiden

Het doel van de workshop is de deelnemers bewust te maken van het belang van professionele ruimte. Daartoe zullen in deze workshop kort de bevindingen van een door NRO BO gesubsidieerd onderzoeksproject naar Professionele ruimte van leraren in het VO gepresenteerd worden. Het doel is eveneens om deelnemers te laten nadenken over de manier waarop professionele ruimte vorm krijgt in de eigen schoolorganisatie.

Een belangrijke bevinding uit het onderzoek is dat de leercultuur met name op sectie/team niveau van belang is om effectief ruimte te creëren voor professionele en schoolontwikkeling. Op basis hiervan is een tool ontwikkeld waarmee leraren met elkaar (of evt. met leidinggevenden) in gesprek kunnen gaan over overeenkomsten en verschillen in de ervaren professionele ruimte.

In de workshop krijgen deelnemers de mogelijkheid om de tool te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan over de relevantie en waarde ervan.

De werkgroeppresentatie vind je hier
 • Gluren bij de buren: wat kunnen we leren van het vmbo? Toptechniek in Bedrijf is een succesvolle samenwerking vmbo/mbo en bedrijfsleven.
  Edo Regtop, lid team Toptechniek in Bedrijf

De aanpak en werkwijze van succesvolle samenwerkingen tussen het vmbo, mbo en het bedrijfsleven worden uiteengezet in de workshop. In kleine groepjes gaan we aan de slag met verschillende thema’s. 

 • Showcases uit de regio's. 
  Jan Jaap Wietsma, coördinator bètasteunpunt Oost en Arjen van Basten over Lab on a chip
  Marjoleine Vermeulen en Gabrielle Pinkse, docent Hogeschool Leiden, over Aansluitingsbijeenkomsten docenten biologie VO en HO

Lab on a chip

Aan de hand van het project Lab on a chip nagaan hoe toponderzoek naar scholen gebracht kan worden. Wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst?

Hoe is er in het project Lab on a chip gewerkt en wat dat heeft opgeleverd voor de aansluiting VO-HO, vakontwikkeling en professionele ontwikkeling van docenten. 'Mijn kinderen moeten óók op school met de Lab on a chip kunnen werken' was één van de redenen die Albert van den Berg had toen hij in 2009 budget uit zijn Spinozapremie gebruikte om daar onderwijsmateriaal mee te maken. Intussen kunnen leerlingen er op school mee aan de slag. Je eigen Lab on a chip bouwen: het kan op een eenvoudige manier en we gaan het in de workshop ook doen. Aan de hand hiervan proberen we te leren welke factoren essentieel zijn om actuele ontwikkelingen in de wetenschap op school te introduceren.

Aansluitingsbijeenkomsten docenten biologie VO en HO

Tijdens deze goodpractice showcase lichten we de aansluitingsbijeenkomst biologie toe die het Regionaal steunpunt Leiden met het Bèta Steunpunt Zuid-Holland heeft georganiseerd om betere aansluiting tussen het VO en HO/WO te stimuleren en uitval van leerlingen te voorkomen.

De werkgroeppresentatie vind je hier
 • Kwaliteitszorg: hoe bewaken we de kwaliteit van het aanbod van de netwerken?
  Jamila de Jong, coördinator Food Valley Netwerk VO-HO 
  Miranda Overbeek, lid Bètapartners Amsterdam

De VO-HO netwerken zijn lerende organisaties die zichzelf steeds willen verbeteren. Er gebeurt al veel op het gebied van kwaliteitszorg, maar het kan altijd beter. Daarom heeft de Steunpuntenraad een kwaliteitszorghandboek laten ontwikkelen. Dit boek brengt in kaart wat er mogelijk is op het gebied van kwaliteitszorg en wat de netwerken hier al aan doen. In deze workshop worden de bevindingen gepresenteerd, en worden de kwaliteitszorg­methoden van het VO-HO netwerk van Wageningen uitgelicht. Vervolgens gaan we hierover met elkaar in discussie aan de hand van stellingen. Via Mentimeter kunnen de deelnemers online reageren op de stellingen. Aan de hand van de uitkomsten, worden er discussies met de deelnemers gevoerd.

 • Ruimte voor havo-talent in het University college voor getalenteerde havisten.
  Renée Prins, Netwerkambassadeur Bètasteunpunt Zuid-Holland
  Hermien Vossebeld en Willeke Dikkerboom, coördinatoren U-Talent Hogeschool Utrecht 

Vanuit het Regionale Steunpunt is er een pilot gestart om leerlingen van havo4 met een N-profiel die een nieuwsgierige en onderzoekende werkhouding hebben, de kans te geven om aan een project op een hogeschool mee te doen. In deze workshop willen we ideeën en feedback verzamelen om de pilot van het talentvolle havisten programma succesvol te verduurzamen bij het hoger onderwijs en de havo-scholen.

In een actieve werkvorm ideeën genereren, daarna de beste ideeën concretiseren en komen tot een gemeenschappelijke uitgangspunten.

De werkgroeppresentaties vind je hier en hier

Tweede werkgroepronde 15.45 - 16.45 uur
 

 • Blik op het onderzoek naar VO-netwerken in Nederland.
  Esther Klaster, adviseur Common Eye

In het vo is een groot aantal (regionale) netwerken, waaronder de VO-HO netwerken. Deze netwerken raken elkaar thematisch en vaak komen bestuurders, schoolleiders of docenten elkaar rondom verschillende netwerken steeds weer tegen. Wat voor effect hebben deze overlappende netwerken? Hoe kunnen we hiermee ons voordeel doen? Welke verschillen zien we tussen regio’s? Welke netwerken en welke scholen nemen een opvallende centrale plek in in de regio? De VO-HO netwerken hebben in verschillende regio’s een centrale rol. Wat betekent dat? En hoe is dat tot stand gekomen?

Na een presentatie over het onderzoek, gaan de deelnemers zelf aan de slag met de resultaten. In kleine groepen (3-5) gaan ze met behulp van A3-posters met voorgedrukte vragen brainstormen, gericht op consequenties en toepassen van de resultaten, vanuit verschillende perspectieven: die van beleidsmaker, initiator of stimulator van een netwerk, netwerkdeelnemer (bestuurder/ schoolleider/docent).

De werkgroeppresentatie vind je hier
 • STEM Teacher Academy en TecWijzer over de verbinding van de netwerken met het bedrijfsleven.
  Marieke Wolthoff, STEM TA en Martha Hoebens

Tijdens deze werkgroep nemen we de deelnemers mee in hoe je effectief een samenwerking met bedrijfsleven kan vormgeven. Welke mogelijkheden zijn er voor leerlingen én docenten en hoe maken de netwerken of bètacoördinatoren daar optimaal gebruik van? De workshop zal dialogisch van aard zijn. Naast het geven van voorbeelden zullen we ook met elkaar in gesprek gaan over de ervaringen en de mogelijkheden.
www.teacheracademy.nl 

De werkgroeppresentatie vind je hier
 • De onmisbare rol van de steunpunten bij de vakvernieuwing informatica en de aandacht voor digitale geletterdheid.
  Martin Bruggink, coördinator Bètasteunpunt Zuid-Holland
  Paul Bergervoet, vaksteunpunt coördinator informatica U-Talent (Utrecht)
  Ingrid Breymann, vakdidacticus Informatica Universiteit Twente

In 2019 gaat het nieuwe examen informatica in de bovenbouw van start. Deze vakvernieuwing is een flinke versteviging van het vak informatica in de bovenbouw havo en vwo. Vanuit de regionale bètasteunpunten is er inmiddels een start gemaakt met bijscholing van docenten en het ontwikkelen van lesmateriaal. Daarnaast willen scholen meer aandacht besteden aan digitale geletterdheid. Hoe kunnen de regionale netwerken dit stimuleren en faciliteren? En wat kunnen we leren van de invoering van het vak NLT, waarbij is gebleken dat de rol van de steunpunten bij het beheer en de ontwikkeling van lesmateriaal onmisbaar is.

De werkgroeppresentatie vind je hier
 
 • Ruimte bieden ruimte nemen, afstemming tussen HO en VO met behulp van het bètaprofessionaliseringsplan.
  Jacqueline Hoornweg, directeur Regionaal Steunpunt Leiden
  Berenice Michels, directeur U-Talent (Utrecht)

Er zijn meerdere manieren waarop scholen en steunpunten samenwerken. Maar een belangrijke taak van steunpunten is professionalisering van leraren. Hoe motiveer je leraren om aan activiteiten deel te nemen? Kwalitatief hoogwaardig aanbod blijkt niet voldoende! In Zuid-Holland gaan de schoolleiding, de bètacoördinator en het Bètasteunpunt daarom met elkaar in gesprek. Ze maken gebruik van een schoolspecifiek bètaprofessionaliseringsplan. Dat stimuleert het planmatiger werken en stimuleert de professionalisering van het lerarenteam.

In Utrecht is de aanpak heel anders maar niet minder succesvol. In overleggen met de bètacoördinatoren en aparte overleggen met de schoolleiders van partnerscholen staat het docentprofessionaliseringsprogramma altijd op de agenda: wat ging goed, wat kan beter, wat gaan we volgend jaar anders doen?

Dit jaar zal ook de U-Talent docentenconferentie gebruikt worden om vraag- en aanbodsturing voor het komend schooljaar op elkaar af te stemmen.

In deze workshop bespreken we verschillende aanpakken en proberen van elkaar te leren. Na afloop hebben deelnemers handvatten hoe zij zelf kunnen proberen deelname van leraren te verbeteren.

 • Het OPeRa initiatief in Amsterdam: van bètasteunpunt naar alfa- en gamma-steunpunten. 
  Mareanne Karssen, Projectmanager OPeRa

VU en UvA hebben samen het initiatief genomen om de mogelijkheid van de vorming van één overkoepelend netwerk voor VO en HO instellingen op het gebied van alfa, bèta en gamma te onderzoeken, met als werktitel OPeRA: onderwijspartners regio Amsterdam. 

In de workshop schetsen we kort de stand van zaken van het initiatief en willen we daarna in gesprek met de deelnemers de belangrijkste do’s & don’ts van dergelijke regionale netwerken ophalen. Wat werkt, wat juist niet, waar moeten we met het ontwikkelen van OPeRA voor uit kijken en wat mogen we vooral niet vergeten.

We vragen de deelnemers aan de hand van de schets van de stand van zaken van OPeRA met ons mee te denken over:

 • Onze stip op de horizon
 • De weg om daar te komen
 • De valkuilen die we onderweg moeten zien te ontwijken
 • De route die we het beste kunnen volgen

We vragen deelnemers zo open mogelijk hun eigen ervaringen met elkaar te delen. Dat levert kennis en ervaringen op die zowel wij in Amsterdam als de overige deelnemers kunnen inzetten voor hun eigen netwerk.

De werkgroeppresentatie vind je hier
 • Curriculum van de toekomst: Welke rol kunnen de VO-HO netwerken spelen in de onderwijsvernieuwing?
  Maarten Pieters en Jeroen Sijbers, leerplanontwikkelaars SLO

In deze workshop informeren we u over de ontwikkelactiviteiten en ambities van scholen die in 2016 in kaart zijn gebracht door SLO en de Regiegroep Onderwijs2032. De beschrijvingen daarvan zijn geanalyseerd. Beschrijvingen en analyses geven een beeld dat de VO-HO-netwerken kan helpen bij het plannen van hun activiteiten. We zullen ook informatie geven over de stand van de discussie tussen OCW, sectorraden, lerarenorganisaties en partners als SLO over de afstemming tussen het werk van ontwikkelteams van leraren en landelijke curriculumontwikkeling. In het kader van het mogelijke vervolg van Onderwijs2032 zullen de genoemde lerarenteams aan bouwstenen voor een vernieuwing van het curriculum gaan werken. SLO is beoogd ondersteuner van deze teams.

Met de deelnemers wisselen we ideeën uit over de vraag welke kennis, vragen en achtergronden deze lerarenteams nodig hebben om goed hun werk te kunnen gaan doen.

Verder denken we na over de vraag hoe onze netwerken en steunpunten curriculumontwikkeling door lerarenteams kunnen ondersteunen, welke voorwaarden daarvoor vervuld moeten zijn en hoe we die vervulling kunnen stimuleren.

De werkgroeppresentatie vind je hier