Landelijke conferentie VO-HO netwerken

Werkgroep omschrijvingen

Ronde 1

1. Carrière: Hoe kan de keuze voor het leraarschap worden bevorderd?

Als vervolg op het “Onderzoek naar de vergroting van de instroom in de eerstegraads lerarenopleiding voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica” van keynote spreker Alma Kuijpers bespreken we de uitkomsten, aanbevelingen en kansrijke vervolgstappen

2. Samenwerking: SLO curriculumvernieuwing

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst is actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s van cruciaal belang. Actuele kerndoelen en examenprogramma’s dragen bij aan gelijke kansen voor leerlingen, goede doorstroom naar het vervolgonderwijs en het kunnen functioneren in de maatschappij. In opdracht van het ministerie van OCW is SLO samen met het onderwijsveld aan de slag gegaan met o.a. de actualisatie van de examenprogramma’s voor de vakgebieden Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. In deze sessie nemen we jullie mee in het proces en gaan we met elkaar in gesprek over de rol van docenten binnen deze actualisatie.

3. Competenties: Welk talent maakt de docent?

Welke talenten geven kleur aan jouw eigenheid als docent ? Na deze workshop heb je inzicht in een aantal eigen talenten en kun je talenten bij leerlingen en collega’s herkennen.

4. Carrière: Welke carrière opties zijn er voor bètadocenten in Nederland?

Omschrijving volgt nog.

Ronde 2

1. & 2. Samenwerken in netwerken: alfa/gamma/bèta

Waar zijn de verschillende alpha, beta en gamma vaksteunpunten ondergebracht en hoe functioneren ze nu? Op basis van onderwerpen, opdrachten en speeddates leren we van elkaar en neem je nieuwe ideeën en contacten mee naar huis.

3. Samenwerken in netwerken: kracht van het HBO

De VO-HO netwerken zoeken structurele aansluiting bij hogescholen. De HTNO sector van de Vereniging Hogescholen wil hier een sleutelrol vervullen. Deze hbo-sessie wordt vooral gericht op de vraag: hoe kan de aansluiting het beste vorm krijgen, wie moet de vertegenwoordiger zijn en wat zijn onderwerpen die relevant zijn om te bespreken. Als voorbeelden worden genoemd: terugloop van N-profielkeuze, de techniek/vak-havo, vakinhoud, instroomeisen en Ratho wetgeving.

4. Student Inzet op School: Succesvol samenwerken in netwerken

Sinds eind 2020 werken er binnen StudentinzetopSchool tien partijen samen, die zich allen richten op het inzetten van studenten in het voortgezet onderwijs. Alle partijen doen dit not-for-profit en zijn gelieerd aan een of meer lerarenopleidingen. Door studenten op de korte termijn te laten ondersteunen op scholen, zetten we in op het verkleinen van het lerarentekort op de lange termijn. Wat maakt de huidige samenwerking succesvol? En wat kan hieruit worden meegenomen in andere samenwerkingen? In de werkgroep gaan we met elkaar in gesprek over deze en andere vragen, om samenwerkingen verder te helpen.