Landelijke conferentie VO-HO netwerken

Van peuter tot professional – 15 november 2018

Op donderdag 15 november 2018 vond bij de Universiteit Utrecht de jaarlijkse landelijke conferentie VO-HO netwerken plaats. Aan de hand van het thema Van Peuter tot Professional deelden de netwerken hun doelen, ervaringen en good practices voor een leven lang leren.

Focus 2018-2023

De middag werd geopend door Berenice Michels, de voorzitter van de regionale VO-HO netwerken en tevens de directeur van het Utrechtse netwerk U-Talent. Samenwerking en verbinding waren dé woorden die deze VO-HO netwerken omschrijven en karakteriseren, en Michels benadrukte het belang van de rol van de netwerken binnen het educatieve ecosysteem. Door kennis met elkaar te delen en intensief samen te werken, kan het onderwijs versterkt worden. Dit gebeurt niet alleen meer op het gebied van bèta en techniek, want de meeste netwerken zijn bezig met een verbreding richting andere vakgebieden.

Michels presenteerde de focus van de netwerken voor de aankomende vijf jaar met daarin vier actielijnen voor de VO-HO netwerken:

  1. Sterke positionering en verduurzaming
  2. Regionale verbinding en interdisciplinaire verbreding
  3. Landelijke beleidsdoelen verbinden en stimuleren
  4. Sterke landelijke community en kennisdelen

De hele publicatie kunt u hier lezen.

Alexander Rinnooy Kan

Als afsluiting sprak de heer Rinnooy Kan via een videoboodschap over zijn advies aan Minister Slob over de professionele ontwikkeling van de leraar. Hij noemt de VO-HO netwerken als voorbeeld voor hoe het zou kunnen en moeten: breed opgezet, met een hoog niveau en veel draagvlak.

Forumgesprek

Aansluitend gingen Henk van Ommen (lid van de themacommissie onderwijs- en talentontwikkeling van de VO-raad en rector van het Baarnsch Lyceum) en Jan Bogerd (lid dagelijks bestuur Vereniging Hogescholen, portefeuillehouder Bètatechniek én portefeuillehouder Onderwijs, voorzitter van het CvB van de Hogeschool Utrecht) met elkaar in gesprek over de rol van de regionale VO-HO netwerken. Dit gebeurde onder leiding van Jamila de Jong, vice-voorzitter van de regionale VO-HO netwerken en directeur van het Wageningse Food Valley netwerk. Tijdens dit gesprek werd gereageerd op de Focus 2018-2023 en stelden Van Ommen en Bogerd vragen over de invulling van de netwerken.

Zo benadrukte Bogerd het belang van een leven lang ontwikkelen en het nadenken over wanneer dat succesvol is. “We moeten ruimer kijken naar ‘succes’ en ‘rendement’ binnen het onderwijs,” zei hij.

Daarnaast benoemde Van Ommen de uitdaging rond de verbreding richting de alfa/gamma-vakgebieden. Er was tot nu toe weinig ontwikkeld op dat gebied, omdat de afgelopen decennia veel aandacht uitging naar het stimuleren van de bèta- en techniekvakken.

Werkgroepen

Na de plenaire opening konden de deelnemers kiezen uit 8 werkgroepen, die allemaal in het teken stonden van een leven lang leren en de rol van de regionale VO-HO netwerken. Zo was er een werkgroep over de alfa-gamma verbreding, waar de netwerken van Zuid-Holland, Nijmegen-Arnhem en Utrecht hun ervaringen deelden. In een andere werkgroep vertelden Mark Koren (Cals College) en Olivier van Beekum (Corderius College) samen met hun leerlingen over succesvolle praktijkvoorbeelden van middelbare scholieren die lesgeven in het basisonderwijs.

Tijdens de werkgroepen hebben de deelnemers veel van elkaar kunnen leren en iedereen kon wel iets mee naar huis nemen van de ideeën, struikelblokken of juist positieve ervaringen die besproken zijn.

Netwerkdiner

De dag werd afgesloten met een gezellig netwerkdiner, waar de aanwezigen uitgebreid verder praatten over hun bevindingen van de dag en ideeën en ervaringen uitwisselden. De conferentie heeft wederom bijgedragen aan het versterken van de regionale VO-HO netwerken en het zetten van de eerste stappen richting de nieuwe focus voor de aankomende vijf jaar.

Werkgroepen

Z

Ketensamenwerking in Twente

Ingrid Brummelman en Jeroen Sijbers

Z

Peer to Peer Teaching: voortgezet onderwijs

Ingrid Brummelman en Jeroen Sijbers

Z

Uitbreiding Alfa Gamma

Barbara Evertsen, Margot Schoutsen en Ragna Senf

Z

Technologie-onderwijs in Nederland en daarbuiten

Gerald van Dijk en Mandy Stoop

Z

Leven Lang Lerarenopleiding

Dominicus Kamsma en Klaas van Veen

Z

Peer to Peer Teaching: basisonderwijs

Olivier van Beekum, Mark Koren en hun VO-leerlingen

Z

Studievaardig naar het hboUitbreiding Alfa Gamma

Jelle Nauta

Z

Wetenschapsknooppunten

Maarten Reichwein