Programmalijn 3: Landelijke beleidsdoelen vanuit overheid en onderwijsraden verbinden en stimuleren

Het onderwijsveld staat niet stil. Diverse uitdagingen, zoals o.a. het docentenvraagstuk, dalende resultaten in basisvaardigheden en voortdurende aandacht voor goede loopbaanoriëntatie maken dat onderwijsinnovatie blijvend hoog op de agenda staat bij de overheid, de onderwijsraden alsook bij de individuele scholen.

Uit een recent NRO-onderzoeksproject blijkt dat netwerken, zoals de Regionale VO-HO netwerken, zich goed lenen om duurzame onderwijsinnovatie tot stand te brengen. De Regionale VO-HO netwerken zetten zich gezamenlijk actief in om bij te dragen bij de implementatie van de volgende actuele beleidsthema’s:

Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst is het belangrijk dat het curriculum van de vakken op het voortgezet onderwijs actueel blijft. Een actueel curriculum draagt tevens bij aan kansengelijkheid, goede doorstroom naar het vervolgonderwijs en het kunnen functioneren in de maatschappij. Afgelopen decennia hebben verschillende vernieuwingstrajecten plaatsgevonden: Onderwijs2023; curriculum.nu en de huidige actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s onder leiding van SLO.

Docentenvraagstuk

Ondanks vele programma’s en initiatieven van afgelopen jaren blijft het tekort aan onderwijsprofessionals (leraren, schoolleiders, ondersteuners) toenemen, onder meer door vergrijzing, teruglopende instroom aan de lerarenopleidingen en grote uitval van startende leraren. Naast deze kwantitatieve uitdaging ligt er ook een kwalitatief vraagstuk: ontwikkelingen in het onderwijsaanbod en de maatschappij vragen om andere (nieuwe) kennis en vaardigheden van onderwijsprofessionals.

Teach4Life

 

Kansengelijkheid

Een drempelloze overstap naar een vervolgopleiding moet niet afhankelijk zijn van de achtergronden van leerlingen, zoals het inkomen of opleidingsniveau van hun ouders. Maar dat is vaak wél zo en dit probleem wordt niet kleiner. Integendeel, uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kansenongelijkheid toeneemt in het  Nederlandse onderwijs.

In 2024-2028

  • Nemen wij een coördinerende rol met betrekking op feedback op actualisatie van de kerndoelen (onderbouw voortgezet onderwijs) en examenprogramma’s.
  • Hebben wij een actieve rol bij de fase van beproeving en implementatie van de nieuwe kerndoelen en examenprogramma’s binnen de aangesloten netwerkscholen, door zowel landelijke als regionaal professionaliseringsaanbod en kennisdeling te faciliteren.
  • Dragen wij actief bij aan de plannen van de Onderwijsregio’s en het Nationaal Aanpak Professionalisering van Leraren, door o.a. het verzorgen van het vakinhoudelijke professionaliseringsaanbod.
  • Stimuleren wij met hun netwerkscholen om het personeelsbeleid anders te organiseren en verkennen ze samen de mogelijkheden voor het inzetten van nieuwe doelgroepen.
  • Zijn wij actief betrokken bij de Sectorplancommissie m.b.t. thema outreach en het opleiden van leraren.
  • Intensiveren wij de samenwerking met de samenwerkingspartners LICA, Universiteiten van Nederland, Expertisepunt LOB, VHTO en SLO. Door het delen van best practices op landelijke overleggen en conferenties delen we kennis en wisselen we ervaringen uit.