Programmalijn 1: Sterke positionering en verduurzaming in een landelijke
kennis community

De aanwezigheid van de juiste randvoorwaarden is noodzakelijk voor het succes en het behalen van onze missie. Een belangrijke rol hiervoor is weggelegd in een duidelijke positionering van de Regionale VO-HO netwerken en de relatie met de landelijke partners.

Sterke positionering

Voor verduurzaming met specifiek aandacht voor het alfa en gamma domein, blijft het voor de Regionale VO-HO netwerken van belang om de onderlinge samenwerking verder te formaliseren en de relaties met regionale en landelijke stakeholders te onderhouden en uit te bouwen.

Financiële borging

De financiële borging van netwerken blijft een uitdaging. Door een tripartite investering van overheidssubsidie en middelen van de regionale partners uit het voortgezet en hoger onderwijs, is de afgelopen jaren een stevige infrastructuur opgebouwd. Het blijft noodzakelijk om de positie van het netwerk binnen de regio en binnen de participerende onderwijsinstellingen verder te verstevigen: hoe wordt de samenwerking binnen het netwerk geborgd en hoe faciliteren alle betrokken partijen het netwerk?

Kennisuitwisseling en kwaliteitszorg

Kennisuitwisseling en kwaliteitszorg staan bij de Regionale VO-HO netwerken hoog op de agenda. Het is belangrijk om te blijven leren en vernieuwen. Kennisdeling tussen de netwerken gebeurt op regionale, landelijke of internationale conferenties en bijeenkomsten. Ook wisselen de netwerken 5 x per jaar kennis en ervaringen uit in het landelijk VO-HO netwerkenoverleg voor afstemming, kennisdeling en versterking van de onderlinge relaties.

Terugblik conferentie

 

In 2024-2028

  • Formaliseren wij de samenwerking als partner in het landelijke VO-HO netwerk.
    Hiervoor werken wij aan:
    – een samenwerkingsovereenkomst met financiële afspraken die op het niveau van decaan onderwijs wordt getekend;
    – een huishoudelijk reglement waarin onze werkwijze is vastgelegd: o.a. werkzaamheden voorzitterschap, vicevoorzitterschap, secretaris en penningmeester (incl. evt. roulatieschema); bekostiging van gemeenschappelijke zaken, te verwachten urenbesteding.
  • Onderzoeken wij het formaliseren van de governance: bv. door het oprichten van een Raad van Advies.
  • Versterken wij de regio zonder een Regionaal VO-HO netwerk (Zeeland) en regio’s in oprichting (Noord-Brabant; Limburg).