Terugblik focus 2018 – 2023

In de Focus 2018-2023 [pdf link] hebben de Regionale VO-HO netwerken hun commitment uitgesproken voor het verder versterken van de onderlinge samenwerking en samenwerking met de landelijke partners om een bijdrage te leveren aan goed onderwijs. Onderstaand geven we een terugblik op behaalde resultaten

Ontwikkelen van een gezamenlijke lijn voor interne en externe positionering.

 • Gezamenlijk een landelijke tweedaagse leerlingactiviteit gerealiseerd: de Hannover Messe Challenge.
 • Overlegstructuur onderling geprofessionaliseerd.

 

Verbreding naar alfa- en gammavakken faciliteren door te leren van elkaars ervaringen en delen van best practices.

 • Actieve samenwerking binnen de Regionale VO-HO netwerken met alfa- en gammadomeinen ingericht met als resultaat afstemming van programma’s en kennisdeling.
 • Eerste gezamenlijke landelijke VO-HO conferentie in 2022, in 2023 verder voortgebouwd.

 

Ontwikkelen van een regionale visie voor verbreding.

 • Door het organiseren van structurele overleggen en heidagen is de samenwerkingsdriehoek verder geconcretiseerd en Focus 2024-2028 gerealiseerd.
 • Verbreding van landelijk netwerk door uitbreiding met de regio Limburg en Noord-Brabant.

Actieve rol bij de ontwikkeling van curriculum.nu.

 • Feedback vanuit het voortgezet en hoger onderwijs gecoördineerd.
 • Vertegenwoordiger in de advieskring actualisatie examenprogramma’s natuurwetenschappelijke vakken voor het hoger onderwijs.

 

Bijdrage aan plan van aanpak t.b.v. terugdringen van het lerarentekort.

 • Actieve rol gehad bij het initiatief Studentinzet op School.
 • Partner in Europees onderzoek rondom behouden van STEM-docenten: Teach4Life.

 

Verbeteren van zichtbaarheid Regionale VO-HO netwerken.

 • Gezamenlijke website gerealiseerd t.b.v. informeren van landelijke partners.
 • Deelgenomen aan landelijke en internationale projecten, programma’s en overlegtafels, zoals Teach4Life, Techniekpact en vakinhoudelijke conferenties voor docenten.
 • Gesprekspartner bij landelijke partners geweest zoals bij Ministerie van OCW, Bètadecanen, 4TU en Platform Talent voor Technologie.