Terugblik Focus 2018 – 2023

De Focus 2018 – 2023 is een actieagenda voor een periode van vijf jaar. Naast een breed meerjarenperspectief, schetst het concrete, gezamenlijke actielijnen, met passende onderliggende acties voor de komende jaren.

De regionale VO-HO netwerken, bestaande uit havo/vwo-scholen, hogescholen en universiteiten, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties, zetten in op:

 

Doorlopende vak- en curriculumontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Verbetering van de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs. Doorlopende professionele ontwikkeling van docenten in voortgezet en hoger onderwijs, technische onderwijsassistenten en schoolleiders.

Regionale VO-HO netwerken

De regionale VO-HO netwerken hebben de gezamenlijke ambitie om te fungeren als basisstructuur voor onderwijsontwikkeling in Nederland, als een publiek-privaat netwerk, waar een ieder, van jong tot oud, zich drempelloos kan blijven ontwikkelen binnen alle domeinen (alfa, gamma en bèta) en interdisciplinair. Daarmee dragen de netwerken bij aan een toekomst waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen een leven lang ontwikkelt.

De regionale VO-HO netwerken richten zich in 2018-2023 op de volgende actielijnen:

Sterke positionering en verduurzaming van de netwerken

Uitzetten van een gezamenlijke lijn voor zowel interne als externe positionering. De netwerken onderhouden regelmatig contact met relevante stakeholders om tot gezamenlijk beleid te komen.

Regionale verbinding en interdisciplinaire verbreding

De regionale VO-HO netwerken zetten de verbreding naar en samenwerking met de alfa- en gammavakken voort. Zij maken het mogelijk om te leren van elkaars ervaringen onder meer door best practices te delen.

Samen met regionale stakeholders ontwikkelen we een regionale visie voor verbreding waarbij de netwerken een basis blijven vormen voor curriculumontwikkeling, professionalisering van docenten en de aansluiting voortgezet en hoger onderwijs.

Landelijke beleidsdoelen verbinden en stimuleren

De regionale VO-HO netwerken zetten de verbreding naar alfa- en gammavakken voort. Zij maken het mogelijk om te leren van elkaars ervaringen onder meer door best practices te delen.

Samen met regionale stakeholders ontwikkelen we een regionale visie voor verbreding waarbij de aansluiting voortgezet en hoger onderwijs.

Sterke landelijke community & kennisdeling

Kennisuitwisseling en kwaliteitszorg staan bij de regionale VO-HO netwerken hoog op de agenda. Het is belangrijk om te blijven leren en vernieuwen. Kennisdeling gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld tijdens peer reviews, en op landelijke of regionale conferenties en bijeenkomsten. Om deze kennis breder te verspreiden zetten de netwerken zich actief in voor een sterke, landelijke community.